ประกาศวิ่งสำคัญ

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ใกล้จะภึงเข้ามาแล้วครับ/ค่ะ พวกเราพร้อมกันหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

เชิญชวนนักเรียน ม.3 สมัครรับทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

ที่มา http://www.vcharkarn.com/scholarship/2432

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขัน
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3.4 เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
1.4 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

2. ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ แห่ง และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2316 หรือเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ตารางการสอนเสริมระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 3/11 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางเรียนของกิจกรรม  "โครงการสอนเสริมระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 3/11" ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางการติวเข้มเพื่อการสอบแข่งขันเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางติวของกิจกรรม  "โครงการติวเข้มเพื่อการสอบแข่งขันเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2" ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ลงนาม MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ สงขลา 30 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายจำรัส ฟองมณี, รองผู้อำนวยการฯ นายเติม พกแดง และ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ นางเธียรธิดา ปาณะศรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมในพิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา"
การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ญ.ว. 2-3 กันยายน 59

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียนไปร่วมการนำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้ทำการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งในการงานนี้จะเป็นการนำเสนอโครงงานทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Board การนำเสนอ
ซึ่งทางโครงการให้นักเรียนชั้น ม.6/1 และ 6/2 นำเสนอโครงงานจำนวน 3 โครงงานได้แก่
  1. โครงงาน เมล็ดพลัง
  2. โครงงาน โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
  3. โครงงาน ศึกษารูปแบบการสร้างตารางซูโดกุ 
 ทั้งนี้ หนึ่งในโครงงานที่ทางนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอได้ได้รับรางวัลด้วยเช่นกันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559 จากงานแนะแนว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


การแข่งขันเรียงแก้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเรียงแก้ว (Stacking) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยนักเรียนในโครงการห้องเหรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Master Class จำนวน 2 คน ซึ่งได้เข้าแข่ง Live Talk กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อีก รวมทั้งสิ้น 24 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17-18 สิงหาคม 59_17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย โอลิมปิก วิชาการ 2559

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกําหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

ขอให้นักเรียนที่ได้สมัครสอบ ทำการตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ดังนี้
(เป็นไฟล์ pdf เปิดด้วย โปรแกรม acrobat reader)