ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่สนใจที่ีจะสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องไปสอบคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปี 2559 ของทาง สอวน.
อีกครั้งหนึ่ง
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 9 ก.ค. 59 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน น้องๆ ม. 3 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ โครงการ EP/MEP ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยน้องๆ ได้เข้าทำการทดลองและเรียนรู้ทางด้านวิชาเคมีครับ
  

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อการบริหารงานโครง และเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ จาก สพม.16