ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
         พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
พันธกิจ
          ๑. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
          ๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
          ๓. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานทุกระดับ
          ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
          ๑. ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          ๒. มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
          ๓. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานกับหน่วยงานทุกระดับ

          ๔. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น