ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

คณะกรรมการโครงการ


นายจำรัส  ฟองมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ประธานที่ปรึกษาโครงการ
นายเติม  พกแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ที่ปรึกษาโครงการฯ
นางอารีย์  รัตนพิทักษ์
หัวหน้างานวิชาการ 
นางเธียรธิดา  ปาณะศรี
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
นางสุนี ลิมปนดุษฎี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสุภาพร แก้วสะโร
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสำอางค์ มีศรี 
นายคนอง  หนูจันทร์
นางสารภี  ธนนิมิต
นางสาวมารีย๊ะ  แอหลัง
นางสาววรรณดี  สันโห
นางวิไลกร  พงศ์ดี
นางวิภาภรณ์  ถนอมศักดิ์
นางกชกร  สุวลักษณ์
นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์
นายนุกูล  ช่วยเนียม
นางสาวพิไลลักษณ์ สว่างแสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น