ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการอบรมโครงการ กิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ logo mindstorm

ตารางการอบรมโครงการ กิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ logo mindstorm ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฏาคม 2558

กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ตารางกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา