ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ตารางกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


วันที่
เนื้อหา
      วิทยากร
วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 – 11.30 น.
การหาปริมาณสารโดยเทคนิคการไทเทรต
- การหาปริมาณวิตามินซีที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน Indophenols dye
- การหาปริมาณวิตามินซีที่มีอยู่ในผักและผลไม้
ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
เวลา 08.30 – 11.30 น.
การศึกษาสมบัติของยิปซัม
- แร่อุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของยิปซัม
- ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของยิปซัม
- การทดสอบสีเปลวไฟ
อ.เมสันต์ สังขมณี
อ.นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
เวลา 08.30 – 11.30 น.
เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา/การทำสไลด์ถาวร
ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
เวลา 08.30 – 11.30 น.
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ
อ.สัลวา ตอปี
ดร.ปวีณา ดีกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น