ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 /2559 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)

นักเรียนที่มีการสอบวิชา GAT&PAT 2/2559  สทศ.ปรับผลคะแนน PAT2 ใหม่ หลังพบเฉลยข้อสอบ 3 ข้อมีปัญหา สามารถตรวจสอบคะแนนอีกครั้งได้ตอนนี้

รายละเอียดมีดังนี้

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559 และได้ประกาศผลสอบเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น
สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (มีจำนวน 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน) มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่เฉพาะในวิชาเคมี จำนวน 3 ข้อ ดังนี้
1. ข้อที่ 12 และข้อที่ 13 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จึงให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
2. ข้อที่ 20 มีคำตอบที่ถูกต้องกว่าเฉลยครั้งแรก จึงปรับให้คะแนนตามคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
สทศ. ได้ปรับคะแนนดังกล่าวให้ถูกต้องในระบบการประกาศผลของสถาบันฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งหน่วยงานที่นำผลสอบในวิชา PAT 2 ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว โดยเฉพาะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง (Admissions) ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2559
สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 สอบระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559 ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)
ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 , 14 -15 พฤษภาคม 2559) ตามช่องทางที่ สทศ. ได้อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
         1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
         2. Call Center 02-217-3800 กด 0
         3. โทรศัพท์มือถือ 081-731-4145 , 081-731-4146 , 081-731-4147 , 081-731-4150 , 089-949-4382
         4. webmaster@niets.or.th
         5. สายตรงผู้บริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น